Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Sinds 10 maart 2021 is de Europese verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector 2019/2088, ook wel bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”), van toepassing. Het doel van deze Europese regeling is om klanten bewust(er) te maken van de duurzame impact die bepaalde financiële producten hebben, zodat zij een bewuste en duurzame keuze kunnen maken. In dit document vindt u informatie opgesteld door Major Capital Management B.V. (“Major Capital”), geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 82427755, over de duurzaamheid van haar fondsen (“Fonds” of “Fondsen”).

Dit document is laatst bijgewerkt op 29 november 2021.

Hieronder is aangegeven hoe Major Capital invulling geeft aan de SFDR, waarbij wordt aangesloten bij de artikelnummers uit de Verordening.

Artikel 4 en 7 SFDR – Ongunstige effecten op duurzaamheid in het beleggingsbeleid, op entiteits- en productniveau

Het Fonds kwalificeert zichzelf niet als een duurzaam fonds en/of een fonds met een hoofd focus op duurzame kenmerken en/of doelstellingen. Het Fonds is dan ook niet geschikt voor beleggers die willen investeren in een fonds dat zich richt op duurzaamheid. Zowel bij beleggingen in crypto, aandelen en vastgoed worden duurzaamheidsaspecten niet meegenomen in de beleggingsbeslissingen. Gezien de aard van de activiteiten van het Fonds, is een dergelijke beoordeling van duurzaamheidsaspecten complex en is het onmogelijk om duurzaamheidsaspecten mee te nemen in beleggingsbeslissingen van het Fonds.

Crypto

Door het Fonds wordt onder andere geïnvesteerd in crypto. De crypto-portfolio bestaat uit een mix van beleggingen in cryptocurrencies, Initial Offerings, Blockchain technologie & Smart Contract technologie. Het uitgangspunt is dat dit geen producten zijn gericht op duurzaamheid en daarnaast zijn de duurzaamheidsaspecten van dergelijke producten lastig te beoordelen (zoal de impact en het energieverbruik in verband met mining van cryptocurrencies).

Aandelen

Bij beleggingen door het Fonds in aandelen wordt geen rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten. Doordat onder andere gebruik wordt gemaakt van handelen in aandelen met behulp van algoritmen en bots, kan bij deze beleggingen geen invloed worden uitgeoefend op de duurzaamheid van de belegging. Hierdoor is het mogelijk dat Major Capital direct of indirect belegt in aandelen die gerelateerd zijn aan niet-duurzame industrieën zoals steenkoolproducten.

Vastgoed

Bij vastgoed wordt in beginsel geen rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten. Het zal veelal indirecte vastgoedinvesteringen betreffen in vastgoedfracties, waardoor de beoordeling van duurzaamheidsaspecten ook wordt beperkt. Een derde partij zal in dat geval de rechtstreekse belegging doen in een of meerdere vastgoedobjecten, waarbij niet voor de Beheerder niet altijd voldoende kenbaar zal zijn of en zo ja in hoeverre duurzaamheidsaspecten zijn meegenomen.

Duurzaamheid Fondsen Major Capital

Major Capital beoogt marktconforme maatstaven te volgen met betrekking tot duurzaamheid. Gezien de aard en de activiteiten van de Fondsen, zie bovenstaande, worden duurzaamheidsaspecten echter niet meegenomen in de beleggingsbeslissingen van Major Capital. Op dit moment bestaan er nog geen concrete voornemens om deze duurzaamheidsaspecten in de nabije toekomst mee te nemen. Dit zou anders kunnen worden op het moment dat de impact en duurzaamheidsaspecten beter kunnen worden beoordeeld.

Artikel 3, 5 en 6 – Integratie van duurzaamheidsrisico’s, gedragslijnen inzake duurzaamheidsrisico’s en het beloningsbeleid m.b.t. de integratie van duurzaamheidsrisico’s

Op grond van artikel 6 van de SFDR is vereist dat beheerders aangeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces. Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis op ecologisch-, sociaal- en of governance- (ESG) gebied, die mogelijk een negatieve invloed heeft op de waarde van een belegging. Deze risico’s worden onderverdeeld in fysieke risico’s, transitierisico’s en reputatierisico’s. Voorbeelden van deze drie categorieën zouden kunnen zijn een natuurramp (een fysiek risico), het Nederlandse stikstofbesluit (transitiebesluit: investeerders in PAS-projecten lopen een financieel risico) of een bedrijf dat belooft niet te investeren in palmolie, maar dit uiteindelijk toch doet (reputatierisico).

Duurzaamheidsrisico’s

Major Capital integreert geen duurzaamheidsrisico’s in de beleggingsbeslissingen van haar fondsen. Duurzaamheidsrisico’s worden relevant geacht, maar niet leidend bij de zoektocht naar en keuze voor nieuwe beleggingsmogelijkheden.

Major Capital Hybrid Fund (coming soon) & Major Capital Hybrid Fund – Invite Only (coming soon)

Het doen van (onder andere) indirecte en geautomatiseerde beleggingen, maakt voor Major Capital complex, al dan niet onmogelijk, om rekening te houden met duurzaamheidsrisico’s.

Major Capital Crypto Fund (AFM nummer: 50027151) & Major Capital Algorithmic Crypto Fund – Invite Only (coming soon)
Het doen van geautomatiseerde beleggingen en de aard van de activiteiten (crypto beleggingen), maakt voor Major Capital complex, al dan niet onmogelijk, om rekening te houden met duurzaamheidsrisico’s.

Wijziging van het SFDR

Per 10 maart 2021 is de SFDR in werking getreden. De Europese Commissie heeft echter bekend gemaakt dat de implementatie van de technische standaarden, de Regulatory Technical Standards (RTS), pas op een later moment in werking zullen treden. Omdat deze uitwerking van de bepalingen in de SFDR nog niet finaal is en invulling van deze bepaling nog niet op alle fronten duidelijk is, kan Major Capital op een later moment deze paragraaf aanpassen en aanvullen na publicatie van deze technische standaarden.