Disclaimer

Beste bezoeker,

Lees de volgende disclaimer zorgvuldig door als u de website van Major Capital Management B.V. (hierna: Major Capital, KvK: 82427755) bezoekt. Voor het bezoek en gebruik van onze website gelden de bepalingen uit deze disclaimer en als u onze website gebruikt en bezoekt, bevestigt u dat u deze gelezen heeft. U wordt dus geacht bekend te zijn met de inhoud van de disclaimer. Mocht u de bepalingen in deze disclaimer niet begrijpen of niet ermee akkoord gaan, dan adviseren wij u niet verder te browsen en/of een overeenkomst aan te gaan met Major Capital.

Deze disclaimer is het laatst bijgewerkt op 13 september 2021.

Beperkte toegang
De website van Major Capital mag niet worden benaderd door personen die onder een jurisdictie vallen (bijvoorbeeld vanwege nationaliteit en/of woonplaats) waarin publicatie van de inhoud van de website van Major Capital of toegang daartoe om welke reden dan ook verboden is. Personen op wie deze beperkingen van toepassing zijn, is de toegang tot deze website verboden.

Geen aanbod
Informatie en meningen die op deze website worden gepubliceerd, mogen niet worden opgevat als enige vorm van promotie, aanbeveling, aansporing, aanbod of verzoek om (i) te investeren in een van de fondsen van Major Capital, (ii) zakelijke transacties te verrichten, of (iii) andere juridische transacties aan te gaan. Informatie en meningen die op deze website worden gepubliceerd, worden uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. De beschreven diensten zijn mogelijk niet geschikt voor u of zijn mogelijk niet beschikbaar.

Geen advies
De op deze website gepubliceerde informatie en opinies vormen geen beleggingsadvies of juridisch, fiscaal, financieel of ander advies, en zijn daar ook niet voor bedoeld. Dergelijke informatie en meningen mogen niet worden vertrouwd of gebruikt als basis voor besluitvorming. Raadpleeg een deskundige op het betreffende gebied voordat u besluit een specifieke actie te ondernemen. Geen enkele informatie die is opgenomen op of toegankelijk is via de website van Major Capital dient te worden opgevat als een contractuele relatie tussen de aanbieders van dergelijke informatie en de gebruikers van de website.

Geen garantie
Major Capital heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling van de informatie op deze website. De informatie op deze website wordt voortdurend aangevuld en op juistheid gecontroleerd. Noch Major Capital, noch haar contractspartners geven echter enige verklaring of garantie (expliciet of impliciet) dat de op de website van Major Capital gepubliceerde informatie accuraat, betrouwbaar, up-to-date of compleet is. Major Capital heeft in het bijzonder geen enkele verplichting om verouderde informatie of meningen te actualiseren of van deze website te verwijderen of als verouderd aan te merken. De informatie en meningen op deze website kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bovendien wordt geen garantie gegeven dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren, dat eventuele fouten zullen worden verbeterd, of dat deze website en de servers van waaruit de informatie toegankelijk is, vrij zullen zijn van virussen, Trojaanse paarden, wormen, softwarebommen of andere schadelijke componenten en programma’s, en Major Capital aanvaardt geen aansprakelijkheid hiervoor.

Alle op deze website beschikbare informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot financiële marktgegevens, koersgegevens, rapporten, onderzoek en andere financiële informatie is gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde bronnen die betrouwbaar worden geacht. Alle informatie wordt aan gebruikers verstrekt zonder enige vertegenwoordiging of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot kwaliteit, originaliteit, niet-inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, of geschiktheid voor een bepaald doel.

Risicowaarschuwing
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Ook zorgt het belggen in crypto, dat bestaat uit een mix van cryptocurrencies, Initial Offerings, Blockchain-technologie & Smart Contract-technologie, voor aanvullende risico’s. Als u niet bekend bent met de risico’s, verzoeken wij u vriendelijk deze website te verlaten. Als u de risico’s van het beleggen begrijpt, bevestigt u dat u in staat bent deze risico’s te nemen. Voornamelijk het handelen in crypto houdt het risico in van totaal verlies van het geïnvesteerde bedrag. Cryptocurrencies zijn zeer volatiel en kunnen daarom in een korte periode extreem fluctueren.

Geen aansprakelijkheid
Major Capital geeft geen garantie dat de op haar website verstrekte informatie actueel, juist of volledig is, en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Major Capital is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, die geleden zou kunnen worden als gevolg van op deze website verstrekte informatie, of voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website en de daarin opgenomen informatie of uit risico’s verbonden aan de financiële markten. Major Capital is slechts aansprakelijk voor verlies of schade die aan normale nalatigheid kan worden toegeschreven indien dit verlies of deze schade voorzienbaar was. Aansprakelijkheid voor gevolgschade en gederfde winst wordt hierbij uitgesloten.

Geen orders
De invoervelden op de website van Major Capital zijn niet bedoeld om te worden gebruikt voor het plaatsen van orders (bijvoorbeeld orders voor de koop/verkoop van beleggingsinstrumenten) bij Major Capital. Major Capital zal op deze wijze geplaatste orders niet uitvoeren of de afzender daarvan op de hoogte brengen en er komt geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand tussen de afzender en Major Capital.

Intellectueel eigendom, auteursrecht en merkenrecht
Alle onderdelen van de website van Major Capital zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van Major Capital of derden. Gebruikers verkrijgen geen rechten, waaronder rechten op software, handelsmerken of onderdelen van de Major Capital website, door het downloaden of printen van enig materiaal van deze website. Copyright mededelingen en handelsmerken mogen niet worden gewijzigd of verwijderd. Onderdelen van deze website mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd op welke wijze of in enige vorm (elektronisch of in gedrukte vorm daaronder begrepen) worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Major Capital en tenzij met volledige bronvermelding.

Het is gebruikers niet toegestaan hyperlinks of inline links van andere websites naar de website van Major Capital aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Major Capital.

Potentiële belangenverstrengeling
Major Capital, haar bestuurders of werknemers kunnen voorheen hebben belegd, thans beleggen of in de toekomst beleggen in producten ten aanzien waarvan informatie of opinies worden verstrekt op de website van Major Capital. Het is ook mogelijk dat Major Capital eerder diensten heeft verleend, momenteel verleent, of in de toekomst diensten zal verlenen aan de emittenten van dergelijke producten. Voorts is het mogelijk dat werknemers of bestuurders van Major Capital in het verleden bepaalde functies hebben vervuld, thans vervullen of in de toekomst zullen vervullen ten behoeve van de emittenten van dergelijke producten.

Links naar andere websites
De website van Major Capital kan links bevatten naar de websites van andere aanbieders en door dergelijke aanbieders verstrekte informatie (“externe links”). Major Capital verschaft links naar externe websites in aanvulling op haar eigen informatie uitsluitend met het oog op het verhogen van de gebruiksvriendelijkheid en het verstrekken van informatie aan gebruikers. Major Capital heeft geen controle over de inhoud van dergelijke externe websites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, waarheid, of actualiteit van dergelijk materiaal of de geschiktheid daarvan voor een bepaald doel. Major Capital sluit alle aansprakelijkheid uit, met inbegrip van maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade of enige gevolgen die kunnen voortvloeien uit of in verband met het gebruik van de inhoud op externe websites. Hoewel gelinkte sites met zorg zijn geselecteerd, heeft Major Capital geen zeggenschap over de inhoud van dergelijke sites. Major Capital aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van externe Links, waaronder met name begrepen de inhoud die is gewijzigd nadat de link tot stand is gekomen. Major Capital is niet verantwoordelijk voor de overdracht van dergelijke informatie, de selectie van de verzonden informatie of de ontvangers daarvan, of de wijziging van de verstrekte informatie. Dergelijke externe links worden door Major Capital niet automatisch op tijdelijke basis opgeslagen als gevolg van de methode die wordt gebruikt voor het maken en benaderen van links. Exploitanten van websites die toegankelijk zijn via de externe links zijn derhalve als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte sites.

Bovendien geeft Major Capital geen garantie dat dergelijke websites of de inhoud daarvan geen inbreuk maken of zullen maken op enig auteursrecht, handelsmerk of andere rechten van derden, of dat dergelijke websites of de inhoud daarvan vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de authenticiteit van documenten die op het internet beschikbaar zijn.

Wijzigingen in de disclaimer
Major Capital behoudt zich het recht voor om deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. Leest u deze disclaimer telkens wanneer u de website van Major Capital bezoekt om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met de voorwaarden van een eventueel gewijzigde versie. Indien u de voorwaarden in de thans geldende disclaimer niet begrijpt, of indien u het niet eens bent met één van de voorwaarden, verzoeken wij u de website van Major Capital te verlaten.

Overdracht en delegatie
Zowel Major Capital als haar rechtsopvolgers en agenten zijn gerechtigd zich op deze disclaimer te beroepen. Major Capital kan alle rechten die haar onder deze disclaimer toekomen overdragen. Major Capital kan ook haar rechten delegeren of haar verplichtingen onder deze disclaimer overdragen aan derden.

Toepasselijk recht/bevoegde rechtbank
Toegang tot en gebruik van de website alsmede de disclaimer worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht, met Utrecht als de plaats van jurisdictie.

Lees ook ons Privacybeleid en Cookiebeleid, waarin wordt uitgelegd hoe persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, zal worden gebruikt.